Πρόβλεψη

Η κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και οι παράγοντες που μπορούν να την οδηγήσουν σε απρόβλεπτα αποτελέσματα δεν είναι πάντα ευδιάκριτοι.

Η ΕΕΑ έχοντας μακροχρόνια εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων βοηθάει τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν έγκαιρα τους πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους.

Ως πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους εννοούμε τους παράγοντες που δεν έχουν παρουσιάσει ευδιάκριτα αρνητικά αποτελέσματα, υπό συνθήκες όμως έχουν την δυνατότητα να επιρρεάσουν αρνητικά τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης.

Κατά την Πρόβλεψη Πιθανών Κινδύνων εξετάζονται οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την συνολική πορεία μιας επιχείρησης και εντοπίζονται τα στοιχεία που χρήζουν βελτίωσης.

Ως εκ τούτου ο επιχειρηματίας αποκτά ξεκάθαρη εικόνα για:

     1. την συνολική κατάσταση της επιχείρησης,

     2. τους πιθανούς κινδύνους,

     3. τις συνθήκες που πρέπει να αποφευχθούν,

     4. τις προτεινόμενες ενέργειες.

 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η εν λόγω μελέτη λειτουργεί όχι μόνο να αποφευχθούν κάποιοι κίνδυνοι, αλλά και ως οδηγός για να βελτιωθούν οι συνθήκες πάνω στις οποίες θα αναπτυχθείτε.

 

Η Πρόβλεψης Πιθανών Κινδύνων περιλαμβάνει τα παρακάτω:

       1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

  •          – Ανάλυση Οικονομικών Στοιχείων
  •          – Ανάλυση Υποχρεώσεων
  •          – Εγγυήσεις
  •          – Περιουσιακά Στοιχεία

      2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

  •          – Πορεία Κλάδου
  •          – Εμπορική Πολιτική
  •          – Εταιρική Ταυτότητα

      3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

  •         – Εσωτερική Οργάνωση
  •         – Ευελιξία Επιχείρησης

      4. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

      5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΕΙΕΣ

 

Πιθανές Χρήσεις

Επενδύσεις, Πωλήσεις, Χρηματοδοτήσεις, Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολαβήσεις Ν.3898/2010, Κώδικας Δεοντολογίας Ν. 4224/2013, Νόμος Δένδια Ν.4307/2014, Πτωχευτικός Κώδικας (Άρθρο 99, Άρθρο 106, Άρθρο 107, Άρθρο 108).

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε μάζι μας.