Ανάπτυξη

Η ΕΕΑ σας βοηθάει να δημιουργήσετε τις απαραίτητες συνθήκες για την ορθή ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Οι υπηρεσίες μας στοχεύουν στα παρακάτω:

          1. Διάγνωση προοπτικής

         2. Μείωση πιθανού ρίσκου

         3. Ανάδειξη δυνατών σημείων

         4. Εξεύρεση βέλτιστων εναλλακτικών για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της επιχείρησης σας

 

Οι παραπάνω στοχοι επιτυγχάνονται μέσω των παρακάτω:

          1. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

 •           – Ιστορικό
 •           – Υποδομές
 •           – Χρηματοοικονομικά μεγέθη
 •           – Στόχοι
 •           – Πρωτοπορία
 •           – Εμπορική Πολιτική
 •           – Θέσεις Εργασίας
 •           – Δυνατότητα Εξαγωγών

          2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

 •           – Εταιρική Ταυτότητα
 •           – Προϊοντικό Μείγμα
 •           – Έρευνα Αγοράς
 •           – Σχεδιασμός Νέων Προϊόντων
 •           – Σχεδιασμός Νέων Υπηρεσιών
 •           – Βιομηχανική Ιδιοκτησία
 •           – Σχεδιασμός Διαδικασιών
 •           – Στρατηγικές Συνεργασίες
 •           – Supply Chain Management
 •           – Project Management
 •           – Νομικό Πλαίσιο

         3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΑΝΟ

 •           – Επιχειρηματικό Πλάνο
 •           – Εκτιμήσεις-Αποτιμήσεις

         4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

 •           – Εύρεση Συνεργατών
 •            – Εύρεση Επενδυτών

         5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 •            – Ανάπτυξη
 •            – Εξωστρέφεια

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε μάζι μας.